การฝึกอบรมกฎหมายและข้อบังคับอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตรการฝึกอบรมกฎหมายและข้อบังคับอสังหาริมทรัพย์นี้ออกแบบมาเพื่อนายหน้าอสังหาฯเพื่อใช้เป็นความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่สมบูรณ์ แต่ไม่ได้อบรมให้เป็นนักกฎหมายซึ่งไม่ใช่วิชาชีพของคุณ 

การฝึกอบรมกฎหมายและข้อบังคับอสังหาริมทรัพย์มี 3 หลักสูตร:

1. สัญญาซื้อขาย และขบวนการขาย

2. ธุรกรรมที่ทำกับสำนักที่ดิน

3. การป้องกันของนายหน้าด้วยเงื่อนไขสัญญา


สัญญาซื้อขาย และการทำธุรกรรมที่สมบูรณ์

ที่ดินแต่ละประเภท

เงื่อนไขการซื้อขาย และขบวนการขาย

ภาษีทรัพย์สิน

การติดต่อกับนิติบุคคล

แบบฟอร์ม FET

การทำธุรกรรมกับสำนักที่ดิน

กรณีศึกษา และการถาม-ตอบ

ใช้เวลาฝึกอบรม 1 วัน 10:00  – 16:30 น.

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1,900 บาทธุรกรรมที่ทำกับสำนักที่ดิน

ตรวจสอบรายการที่ต้องทำ

ภาษีทรัพย์สิน

การทำธุรกรรมที่สมบูรณ์กับสำนักที่ดิน

กรณีศึกษา และการถาม-ตอบ

ใช้เวลาฝึกอบรม 2 ชั่วโมง 18:00  – 20:00 น.

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 500 บาท

  


“การป้องกันของนายหน้าด้วยเงื่อนไขสัญญา”

วิธีการป้องกันตัวของนายหน้าด้วยเงื่อนไขสัญญา

เงื่อนไขสัญญาแบบเปิดและแบบปิด

เงื่อนไขสัญญาผู้เช่าและผู้ให้เช่าตามกฎหมายใหม่

เงื่อนไขสัญญาการซื้อขาย

เงื่อนไขสัญญาการเป็นนายหน้าร่วม

เงื่อนไขสัญญากับนักพัฒนาเจ้าของโครงการ

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา

ใช้เวลาฝึกอบรม 1 วัน 10:00  – 16:30 น.

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1,900 บาท 

ประเทศไทยไม่มีกฎหมายบังคับสำหรับการทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การทำธุรกิจนี้ไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะสำหรับบุคคลหรือบริษัทที่มีใบรับรองพิเศษใดๆ 

การฝึกอบรมของเราได้ยึดถือแนวทางของระบบสากล โดยมีเป้าหมายที่จะให้ความรู้แก่ตัวแทนและบริษัทนายหน้าในประเทศไทยเพื่อพัฒนาวิชาชีพนี้ให้อยู่ในระดับสากล

LAw and regulation