ข้อกำหนดทางกฎหมายอาจสร้างความสับสนและบางครั้งก็ไม่ชัดเจน บางคนอาจไม่คุ้นเคยกับทุกคำของข้อกำหนด
เรามาพร้อมกับคำจำกัดความของอสังหาริมทรัพย์และข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับการตรวจสอบของคุณ

คำนิยามของอสังหาริมทรัพย์

 

คำว่า Agent  และ Broker ในภาษาอังกฤษมีความหมายแตกต่างกัน แต่เวลาแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายเหมือนกัน คือ “นายหน้า”  ภาษาไทยไม่ได้ถูกนิยามสำหรับวัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เราจึงอ้างอิงนิยามจากกฎหมายของต่างประเทศ

โบรกเกอร์ – สำนักงานที่ทำธุรกิจนายหน้า เอเจนท์เป็นพนักงานที่ถูกจ้างอยู่ในสำนักงานโบรกเกอร์

เอเจนท์ - บุคคลที่ทำงานในนามของโบรกเกอร์อสังหาริมทรัพย์ เวลาเรียกเป็นภาษาไทยว่า นายหน้า จะหมายถึง เอเจนท์

Yield - อัตราผลตอบแทน หมายถึงทรัพย์สินที่ลงทุน ทั้งที่เป็น ทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัย หรือทรัพย์สินเพื่อธุรกิจ เป็นผลตอบแทนรายปีจากการลงทุน คำนวณจากรายได้ค่าเช่าทั้งปีว่ามีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละเท่าไรของต้นทุนทรัพย์สิน

Capital Gain - ส่วนต่างของกำไรจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เกิดจากการเพิ่มพูนมูลค่าของทรัพย์สิน เป็นกำไรจากส่วนต่างราคาระหว่างราคาขายเมื่อหักต้นทุน หมายถึงมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของทรัพย์สินที่ได้รับเมื่อขายทรัพย์ เป็นกำไรก่อนหักภาษี

Resale – โดยปกติจะเรียบทับศัพท์ว่า รีเซล หรือ การขายต่อ หมายถึงทรัพย์สินที่ผู้ซื้อไม่ได้ซื้อจากผู้พัฒนาโครงการหรือผู้สร้างโดยตรง ผู้ขายทรัพย์สินไม่ใช่เจ้าของโครงการ แต่ซื้อทรัพย์สินแล้วเอามาขายต่อ

Beneficiary - ผู้รับผลประโยชน์ เป็นผู้รับเงินที่มีชื่ออยู่บนเช็ค หรือหนังสือตราสาร เป็นได้ทั้ง บุคคล หรือ บริษัท

Closing or Completion -  การปิดหรือเสร็จสิ้นธุรกรรม ในธุรกิจซื้อขายอสังหาฯ หมายถึง ปิด หรือ เสร็จสิ้น เป็นวันที่ทรัพย์สินหรือโฉนด มีการโอนกรรมสิทธิ์อย่างเป็นทางการจากผู้ขายไปให้ผู้ซื้อ

Default - การผิดสัญญา หมายถึงข้อตกลงที่ระบุถึงการละเมิด หรือความล้มเหลว ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคู่สัญญา ที่ไม่สามารถดำเนินการหรือปฏิบัติตามข้อตกลงที่อยู่ภายใต้สัญญาที่มีการตกลงร่วมกัน Agreement Default หมายถึงการละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามหรือการไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อตกลงที่ระบุให้คู่สัญญาปฏิบัติตามภายใต้สัญญา

Listing – เป็นคำที่มักเรียกแบบทับศัพท์ว่า ลีสติ้ง ในภาษาไทยเรียกว่า รายการประกาศขาย หมายถึงทรัพย์สินที่โบรกเกอร์ประกาศขาย มีข้อตกลงที่เจ้าของทรัพย์ยินยอมให้โบรกเกอร์มีสิทธิในการขายทรัพย์ ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกัน

Open Listing Agreementสัญญาฝากขายอสังหาริมทรัพย์แบบสัญญาเปิด หรือ รายการประกาศขายแบบสัญญาเปิด เป็นสัญญาระหว่างเจ้าของทรัพย์กับโบรกเกอร์อสังหาริมทรัพย์ โดยโบรกเกอร์ถูกว่าจ้างให้ทำรายการประกาศขาย และขายทรัพย์สิน โดยเจ้าของทรัพย์สินตกลงที่จะจ่ายค่าคอมมิสชั่นเมื่อทรัพย์สินมีการขายได้ แต่เจ้าของทรัพย์ได้สงวนสิทธิในการขายทรัพย์สินได้ด้วยตัวเอง หรือยินยอมให้เอเจนท์หรือนายหน้าอื่น ๆ ขายทรัพย์สินได้ด้วย 

Exclusive Listing Agreement – สัญญาฝากขายอสังหาริมทรัพย์แบบสัญญาปิด หรือ รายการประกาศขายแบบสัญญาที่ทำกับเอเจนท์รายเดียว เป็นสัญญาระหว่างเจ้าของทรัพย์กับโบรกเกอร์อสังหาริมทรัพย์ โดยโบรกเกอร์ถูกว่าจ้างให้ทำรายการประกาศขาย และขายทรัพย์สิน โดยเจ้าของทรัพย์สินตกลงที่จะจ่ายค่าคอมมิสชั่นเมื่อทรัพย์สินมีการขายได้ เจ้าของทรัพย์หรือนายหน้าอื่น ๆ ไม่มีสิทธิในการขายทรัพย์สิน

Lessee, Tenant - ผู้เช่า หมายถึงผู้ที่เช่าทรัพย์สิน จากเจ้าของทรัพย์สิน

Lessor, Landlord, Property Owner – ผู้ให้เช่า เจ้าของบ้าน เจ้าของทรัพย์ หมายถึงผู้ให้เช่าทรัพย์สินกับผู้เช่า

Termination of Listing, Termination of Listing Agreement – การสิ้นสุดสัญญาประกาศขาย อาจเกิดขึ้นได้เพราะ มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต สัญญาหมดเวลาบังคับใช้ เป็นข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรของทั้งสองฝ่าย หรือมีการดำเนินการที่เสร็จสินภายใต้สัญญา

Specific Business Tax, 3.3% - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% เป็นภาษีที่คิดจากราคาขายทรัพย์สิน หรือราคาประเมิน โดยยึดตามราคาที่สูงกว่า

Stamp Duty - อากรแสตมป์ เป็นค่าอากรของธุรกรรมที่มีอัตรา 0.5%  ของราคาขายทรัพย์สิน โดยปกติแล้วในประเทศไทย ผู้ขายมีหน้าที่เป็นผู้จ่ายค่าอากรแสตมป์ ถ้ามีการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว จะไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์

Withholding Tax - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งมีการจ่ายในกรณีที่ผู้ขายเป็นบริษัท มีอัตรา ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่กำหนดไว้ตายตัวที่ 1% ของมูลค่าการขายที่มีการแจ้งจดทะเบียน หรือมูลค่าตามราคาประเมิน แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 

  

 คำนิยามอสังหาริมทรัพย์

Zoning -  มักเรียกแบบทับศัพท์ว่า โซนนิ่ง เป็นการกำหนดการใช้ประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละพื้นที่ ทรัพย์สินในแต่ละโซนอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน เช่น โซนสำหรับที่อยู่อาศัย โซนสำหรับธุรกิจ โซนสำหรับอุตสาหกรรม โซนสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม ฯลฯ

โฉนด เป็นเอกสารทางกฎหมายที่ระบุว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เอกสารนี้ใช้สำหรับการโอนจากผู้ขายไปให้ผู้ซื้อในวันที่เสร็จสิ้นธุรกรรม

สัญญา เป็นข้อผูกพันระหว่างกัน อย่างน้อยมีคู่สัญญา 2 ฝ่าย

สัญญาเช่าซื้อ หมายถึงการซื้อที่ผู้ซื้อจะจ่ายเงินเป็นงวด ๆ จนกว่าจะครบตามข้อตกลงของสัญญาแล้วจึงได้รับกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สิน

ข้อเสนอตอบกลับข้อเสนอ เมื่อได้รับข้อเสนอที่ไม่สามารถยอมรับได้ อาจมีการทำข้อเสนอตอบกลับข้อเสนอ เป็นการปฏิเสธข้อเสนอที่ได้รับด้วยการยื่นข้อเสนอใหม่ที่เรียกว่า Counter-offer

เงินฝาก เงินดาวน์ เป็นเงินที่จ่ายล่วงหน้า (ประมาณ 10%) เป็นเงินที่จ่ายให้เจ้าของทรัพย์ล่วงหน้าเพื่อยืนยันการซื้อทรัพย์สิน

เงินฝากเบื้องต้นหรือเงินจอง ที่มาพร้อมข้อเสนอซื้อ เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อมีความจริงจัง

Equity - หมายถึงมูลค่าทางการเงินที่มีมากกว่าทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของ ทั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเงินกู้มีการชำระเงินครบถ้วน และมูลค่าที่เหลือเป็น อิควิตี้ ที่เจ้าของทรัพย์จะได้รับ

Escrow - หมายถึงคนกลางผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา บุคคลที่สามในการทำธุรกรรมที่ทำหน้าที่ดูแลให้มีการชำระเงินตามกรณีที่มีเหตุการณ์ขึ้น โดยทั่วไปแล้ว ในประเทศไทยไม่มี Escrow

ประมวลจรรยาบรรณ เป็นจรรยาบรรณมาตรฐานสำหรับการประกอบวิชาชีพตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

การบังคับคดี อาจเป็นระเบียบกฎหมายที่กำกับให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อพิจารณาทรัพย์สินของลูกหนี้

ส่วนควบ สิ่งที่อยู่ติดกับทรัพย์สินจนเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน เมื่อมีการขายจะต้องเป็นส่วนควบขายพร้อมกันไปด้วย

Foreclosure - การยึดอสังหาริมทรัพย์ เกิดขึ้นเมื่อผู้กู้ผิดเงื่อนไขการชำระเงิน เป็นการยึดทรัพย์สินจากเจ้าของทรัพย์สินที่เรียกร้องโดยธนาคารหรือเจ้าหนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยเจ้าหนี้ต้องเป็นผู้นำยึด

For Sale By Owner (FSBO) – การประกาศขายอสังหาริมทรัพย์โดยเจ้าของทรัพย์ ผู้ขายต้องการประหยัดต้นทุนค่านายหน้า แต่วิธีนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

Franchise – แฟรนไชส์ เป็นข้อตกลงที่เซ็นสัญญาอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจโดยใช้ชื่อการค้า และมาตรการดำเนินธุรกิจที่กำหนดมาให้

Lease - การให้เช่า เป็นสัญญาระหว่าง ผู้ให้เช่า และ ผู้เช่า ที่ยอมส่งมอบสิทธิในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินให้กับผู้เช่า โดยมีการกำหนดช่วงเวลาการเช่าไว้ชัดเจน การเช่าที่นานกว่า 3 ปี ต้องจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน

Freehold Estate – หมายถึงการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ซื้อได้กรรมสิทธิ์ไปครอบครองโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา แต่ในกรณีของชาวต่างชาติ ตามกฎหมายจะสามารถซื้อห้องชุดในคอนโดมิเนียมในลักษณะนี้ได้ 49% ของพื้นที่ซึ่งมีการขายในโครงการ

Leasehold Estate – หมายถึงสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นการเช่าในระยะยาว โดยทั่วไปเรียกแบบเข้าใจง่ายๆว่า “เซ้ง” ผู้ซื้อไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่อย่างไร เมื่อหมดสัญญาก็ต้องคืนสิทธิ์หรือต่อสัญญาอีก กฎหมายในประเทศไทยจะให้สิทธิในการเช่าที่ 30 ปี ชาวต่างชาติสามารถถือครองอสังหาลักษณะนี้ได้อย่างไม่จำกัด

Rights Over Leasehold Asset - ทรัพย์อิงสิทธิ หมายถึง ทรัพย์สินที่อิงจากสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ และผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ผู้ใดประสงค์จะก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมกับโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด การก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิเป็นการรับรองรูปแบบการถือครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีหนังสือแสดงสิทธิ ทำให้เกิดความคล่องตัวและหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถโอนสิทธิ หรือจำนอง หรือนำมาใช้เป็นหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจได้ จึงสร้างแรงจูงใจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนหรือผู้ประกอบธุรกิจในการใช้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมและขยายโอกาสในการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลดีต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

Future Interest – หมายถึงสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินในอนาคต เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดการถ่ายโอนการครอบครองมีรายละเอียดอยู่ในสัญญา

ทายาท หมายถึงผู้ที่อาจเป็นผู้สืบทอดสิทธิในสินทรัพย์ของผู้อื่น

ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของบุคคลหนึ่ง

อสังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

Independent Contractor - ผู้รับจ้าง คือ บุคคลที่ถูกว่าจ้างให้ปฏิบัติงานบางอย่าง มีหน้าที่ควบคุมและสั่งการบุคคลอื่น และประสิทธิภาพของผู้รับจ้างขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของงาน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานเหมือนพนักงาน ผู้รับจ้างจะไม่เหมือนกับพนักงาน เพราะต้องชำระค่าใช้จ่ายของตัวเองด้วยตัวเอง จ่ายเงินเดือนให้ตัวเอง ชำระภาษีประกันสังคม และไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ ในฐานะลูกจ้าง พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่มีลักษณะการทำงานเหมือน ผู้รับจ้าง

Industrial property - ทรัพย์สินอุตสาหกรรม หมายถึงที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่ใช้ หรือเหมาะสำหรับใช้ ในการผลิตหรือสร้างเป็นโรงงาน การจัดเก็บ หรือสถานที่กระจายสินค้าที่จับต้องได้

ดอกเบี้ย เป็นเงินที่เรียกเก็บจากผู้ให้ยืมเงิน จากผู้ที่เอาเงินไปใช้ประโยชน์

การลงทุน หมายถึงการใช้จ่ายเงินไปกับ การซื้อ การปรับปรุง และการพัฒนาทรัพย์สิน โดยคาดหวังรายได้หรือผลกำไรเป็นการตอบแทน การลงทุนทางการเงินที่ดีควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้: ความปลอดภัย ความสม่ำเสมอของผลตอบแทน ความสามารถในการทำตลาด หน่วยเงินตราที่ยอมรับได้ หลักทรัพย์ประกันที่มีมูลค่า ระยะเวลาที่ยอมรับได้ ได้รับความสนใจ และมีโอกาสการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน

Inspection -  การตรวจสอบ หมายถึงการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดของทรัพย์สิน โดยผู้ตรวจสอบที่มีใบอนุญาต เพื่อค้นหาปัญหาหรือการซ่อมแซมที่จำเป็นต้องทำก่อนซื้อบ้าน

Loan - เงินกู้ เป็นเงินที่มีการยืมมาจากบุคคลหรือสถาบัน เพื่อนำมาจ่ายค่าทรัพย์สิน

Lien สิทธิยึดทรัพย์ของลูกหนี้ เป็นสิทธิครอบครองทรัพย์ของลูกหนี้ จนกว่าหนี้ที่บุคคลนั้นเป็นหนี้จะถูกปลดหนี้

Management agreement - สัญญาบริหารจัดการ เป็นสัญญาระหว่างเจ้าของทรัพย์สินและ บริษัทบริหารจัดการหรือผู้จัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล ที่ระบุขอบเขตของอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการ

Market price - ราคาตลาด เป็นราคาที่มีการซื้อขายจริงโดยเฉลี่ยของทรัพย์สิน

Market value - มูลค่าตลาด หมายถึงราคาทรัพย์สินในตลาดที่มีการแข่งขัน ภายใต้เงื่อนไขที่จำเป็นซึ่งทำให้เป็นการขายที่ยุติธรรม เป็นราคาที่ผู้ซื้อจะซื้อ และเป็นราคาที่ผู้ขายจะขาย แต่ละฝ่ายมีความรอบคอบและมีความรู้ และเป็นราคาที่ไม่ได้เป็นผลมาจาการกระตุ้น หรือการปั่นราคาที่เกินสมควร

Mortgage - การจำนอง เป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งลูกหนี้ได้เงินก้อนไปชำระค่าทรัพย์สินแก่เจ้าของทรัพย์ โดยลูกหนี้นำอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไปจดทะเบียนไว้กับเจ้าหนี้เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้

ความประมาทเลินเล่อ เป็นการกระทำ หรือละเว้นการกระทำ ต่อบุคคลที่สาม ซึ่งเขามีหน้าที่เป็นผู้ดูแล

Notary public - เจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร เป็นบุคคลที่มีอำนาจ ยืนยันเอกสาร รับหนังสือรับรอง รับคำปฏิญาณ และดำเนินการอื่นๆโดยมีการลงลายมือชื่อ และประทับตรา และดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องกัน

รายได้สุทธิ เป็นจำนวนเงินที่เหลือจาก รายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -บางคนเรียกรายได้สุทธิเป็นรายได้ก่อนที่มีการหักหนี้ -บางคนเรียกรายได้สุทธิว่าเป็นรายได้ที่มีการหักหนี้ให้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว

Option - ออปชั่น หมายถึงตัวเลือก เป็นสิทธิในการซื้อทรัพย์สินในราคาที่กำหนด ภายในระยะเวลาที่แน่นอน ไม่มีข้อผูกมัดในการซื้อ แต่ผู้ขายมีหน้าที่ต้องขายหากเจ้าของสิทธิ์ขอใช้สิทธิ์ในการซื้อ

ความเป็นเจ้าของ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ ถือครอง ครอบครอง หรือควบคุม และกำจัดสิ่งที่จับต้องได้ หรือจับต้องไม่ได้ ความเป็นเจ้าของ อาจถือโดย บุคคล บริษัท หรือหน่วยงานของรัฐ

หุ้นส่วน เป็นบุคคลสองคนหรือมากกว่านั้น หรือนิติบุคคล ที่ตกลงจะเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันเพื่อแสวงหาผลกำไร ห้างหุ้นส่วนในประเทศไทยอาจถือโดยบุคคลสองคนหรือมากกว่านั้น ในฐานะหุ้นส่วนที่ไม่มีขอบเขตความรับผิดชอบ(ไม่จำกัดความรับผิด) หรือมีขอบเขตความรับผิดชอบจำกัด(จำกัดความรับผิด)

หนังสือมอบอำนาจ เป็นตราสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร อนุญาตให้บุคคล (ทนายความ) ทำหน้าที่แทนตามขอบเขตที่ระบุไว้ในตราสาร หรือให้อำนาจทั่วไป เพื่อกระทำการใด ๆ ตามดุลยพินิจของเขา

เงินต้น (เป็นเงินให้กู้ยืม) เป็นจำนวนเงินที่ผู้กู้ได้ยืมไป เวลาจ่ายชำระหนี้ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

Priority – ลำดับ หมายถึงสิทธิยึดหน่วงตามลำดับถูกกำหนดโดยลำดับเหตุการณ์ที่ซึ่งมีการบันทึกเอกสารสิทธิยึดหน่วง

Property Tax - ภาษีทรัพย์สิน เป็นภาษีรายปี หรือรายครึ่งปี ที่จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐหนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้น ยอดภาษีขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

Ready, Willing, Able - เป็นสถานะที่เป็นความหมายที่ผู้ขายใช้เรียกผู้ซื้อ คือ ผู้ที่มีความพร้อมซื้อ ผู้ที่มีความเต็มใจจะซื้อ ผู้ที่สามารถซื้อ หมายถึงผู้ที่สามารถซื้อทรัพย์สินและทำให้ธุรกรรมบรรลุผลได้

REALTOR® - เรียลเตอร์ เป็นคำที่เป็นเครื่องหมายการค้า มีการจดทะเบียนสงวนไว้สำหรับการใช้งานของสมาชิก REALTORS® ในพื้นที่ แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอยู่ในสังกัดของสมาคมแห่งชาติของ REALTORS® หรือ National Association of REALTORS®

ค่าเช่า เป็นตัวเลขค่าเช่าที่แน่นอน มีกำหนดระยะตามระยะเวลาที่ผู้เช่าต้องจ่ายให้กับเจ้าของทรัพย์สินสำหรับการครอบครองและการใช้ประโยชน์ โดยปกติเป็นข้อตกลงล่วงหน้าของทั้งสองฝ่าย

Residential - ทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย 

Sales Contract - สัญญาขาย เป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขที่สมบูรณ์ของข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

Subletting - การเช่าช่วง การเช่าโดยผู้เช่าทำกับผู้เช่าที่เป็นบุคคลที่สาม อีกต่อหนึ่ง

Survey – การสำรวจ(รังวัด) เป็นกระบวนการตรวจวัดและระบุขอบเขตของที่ดิน กล่าวคือ มีการตรวจวัดที่ดินในส่วนของ อาณาเขต ขนาด ตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน รวมถึงระบุการรุกล้ำ และภาระจำยอมใดๆที่เกิดขึ้นกับที่ดิน

"Time is of the essence" - “ เวลาถือเป็นสาระสำคัญ” เป็นวลีที่อยู่ในสัญญา เพราะต้องการให้เกิดการดำเนินการ หรือการกระทำที่มีประสิทธิภาพ ในระยะเวลาที่กำหนด


If you found an error or mistake in this page please contact us:

Last Updated - 14/01/2021