การประเมินกรมที่ดิน

การประเมินกรมที่ดิน

การประเมินกรมที่ดิน Land

ขายที่ดิน ซื้อที่ดิน ต้องใช้ราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์

ราคาประเมินที่ดินของทางการมีการประกาศในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ และทุกคนสามารถไปค้นหาได้ด้วยตัวเอง หรือโทรศัพท์ไปสอบถามได้โดยตรงที่กรมธนารักษ์

ราคาประเมินที่ดินของทางการจะมีการทบทวนใหม่ในทุกๆ 4 ปี

เนื่องจากประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลก ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ทางการได้ช่วยลดภาระภาษีที่ดินให้กับประชาชน โดยให้ยึดราคาประเมินที่ดินฉบับเดิมสำหรับปี 2559 – 2562

ตามกำหนดการเดิม ราคาประเมินที่ดินใหม่ที่ใช้ในการคิดภาษีที่ดิน ควรมีการเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 แต่ได้ถูกเลื่อนออกไปแล้ว 2 ครั้ง และจะเลื่อนอีกครั้งสำหรับปี 2565

ในปี 2565 กรมธนารักษ์ได้เลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ไปอีก 1 ปี โดยในปี 2565 จะยังคงใช้ราคาประเมินที่ดินปี 2559 – 2562

ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ เป็นราคาที่ดินของทางการที่ใช้เป็นฐานในการประเมินภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีภาระต้องจ่ายให้รัฐทุกปี และเป็นฐานสำหรับการคำนวณภาษีและค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเมื่อมีการซื้อขายและโอนเปลี่ยนมือ

รัฐบาลยังมีมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย โดยลดค่าธรธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 2% เหลือ 0.01% และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1 %เหลือ 0.01% เฉพาะการซื้อขายที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ จากผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือห้องชุดจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนอาคารชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564

ธุรกรรม ขายที่ดิน ซื้อที่ดิน รวมถึงการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์หลายเรื่อง คือ ค่าธรรมเนียมการโอน ภาษีเงินได้ อากรแสตมป์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

เมื่อมีการซื้อขายที่ดิน และทำการโอนกรรมสิทธิ์ โดยปกติแล้ว ผู้ขายที่ดิน และ ผู้ซื้อที่ดิน จะต้องร่วมกันเสียค่าธรรมเนียมการโอนร่วมกันฝ่ายละเท่าๆกัน แต่อาจมีข้อตกลงพิเศษในสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ ผู้ขายที่ดิน หรือ ผู้ซื้อที่ดิน ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้รับภาระในการจ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ์ก็ได้

ค่าธรรมเนียมการโอน ภาษีเงินได้ ใช้ฐานในการคำนวณจากราคาประเมินที่ดินของทางการ โดยไม่ได้สนใจว่าราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ซื้อขายกันจริงจะเป็นจำนวนเงินเท่าไร

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่เป็น ที่ดินเปล่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น ผู้ขายที่ดิน ผู้ซื้อที่ดิน นายหน้า

เมื่อมีการซื้อขายทีดิน หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้น และจำเป็นต้องโอนกรรมสิทธิ์ สามารถปรึกษาเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายและภาษีต่างๆในการโอนที่ดินจากทางการได้ แม้จะมีรายละเอียดวิธีการคำนวณที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่สำนักงานที่ดินแต่ละแห่งสามารถช่วยให้คำแนะนำได้